Situaksan Bandung

Bahtsul-Kutub

Bahtsul-Kutub atau kajian kitab-kitab turats diberlakukan dalam semua mata pelajaran al-‘ulumus-syar’iyyah, yaitu Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Ahkam Taisirul-Bayan, Dirasat fi ‘Ulumil-Qur`an, Taisir ‘Ulumil-Hadits lil-Mubtadi`in, al-Mulakhkhash fi Syarh Kitab at-Tauhid, Rauh wa Rayahin Syarah Riyadlus-Shalihin, Subulus-Salam, dan al-Wajiz fi Ushulil-Fiqh. Bahtsul-Kutub ini ditekankan untuk santri Mu’allimin. Sementara santri Tsanawiyyah lebih pada pengayaan mufradat lughawiyyah dari al-Qur`an dan hadits.

 

Di samping itu, diselenggarakan juga program ekstrakurikuler bahtsul-kutub dengan kitab-kitab wajib di antaranya Fathul-Bari Syarah Shahih al-Bukhari, Syarah an-Nawawi Shahih Muslim, Kitabul-‘Ilmi karya Syaikh al-‘Utsaimin, dan ar-Rasulul-Mu’allim karya Syaikh ‘Abdul-Fattah Abu Ghadah.